Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Plan Local anticorupție 2018-2020
Plan Local anticorupție 2018-2020
26.12.2017
Text:
 

 

 

               Planul de acţiuni anticorupţie al Consiliului raional Nisporeni pentru anul  2018-2020

Nr/

Ord

Obiectivul strategic/ Acţiuni în vederea realizării obiectivului

Actul normativ care

reglementează

obligativitatea

Termen de realizare

Responsabil de realizare

Sursa de

finanţare/

Necesităţi

5

Indicatori de verificare trimestrială

I. Consolidarea integrităţii instituţionale a Consiliului raional Nisporeni prin prisma aplicării corespunzătoare a legislaţiei anticorupţie

1.

Monitorizarea  Registrului de evidenţă a avertizorilor despre posibilele ilegalităţi comise în cadrul Consiliului Raional Nisporeni

Legea nr. 90/2008 privind prevenirea şi combaterea corupţiei;

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

2018-2020

Zmeu Sergiu, secretarul interimar al Consiliului raional Nisporeni

 

Numărul de informaţii (avertizări) înscrise Deciziile adoptate în urma examinării avertizării

2.

Ținerea la control a Registrului de evidenţă a cadourilor, numirea persoanei responsabile de ţinerea Registrului

Hotărîrea Guvernului nr. 134/2013 privind stabilirea valorii admise a cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol şi aprobare a Regulamentului cu privire la evidenţa, evaluarea, păstrarea, utilizarea şi răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol

Legea nr. 90/2008 privind prevenirea şi combaterea corupţiei

2018-2020

Zmeu Sergiu, secretarul interimar al Consiliului raional Nisporeni

 

Registrul de evidenţă a cadourilor elaborat

Persoană responsabilă de ţinerea Registrului desemnată

3.

Publicarea anuală pe pagina web a Consiliului Raional Nisporeni a listei cadourilor şi beneficiarilor acestora

Hotărîrea Guvernului nr. 134/2013 privind stabilirea valorii admise a cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol şi aprobare a Regulamentului cu privire la evidenţa, evaluarea, păstrarea, utilizarea şi răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol Legea nr. 90/2008 privind prevenirea şi combaterea corupţiei

2018-2020

Amarfii Ecaterina, șef secție administrație publică

 

Informaţia privind lista cadourilor şi beneficiarii acestora publicată pe pagina web, pînă la data de 15 ianuarie a anului următor

4.

Evidenţa şi examinarea informaţiilor cu privire la conflictele de interese declarate de către funcţionarii Consiliului Raional Nisporeni Elaborarea şi ţinerea la control a Registrului privind conflictele de interese

Legea nr. 16/2008 cu privire la conflictul de interese; Legea nr. 90/2008 privind prevenirea şi combaterea corupţiei

2018-2020

Zmeu Sergiu, secretarul interimar al Consiliului raional Nisporeni

 

Numărul conflictelor de interese declarate de către funcţionarii Consiliului Raional Nisporeni.

 Numărul de informaţii cu privire la conflictele de interese examinate şi soluţionate

 

5.

Informarea contra semnătură, la numirea în funcţie a noilor angajaţi, despre posibilitatea de a fi supuşi testului de integritate profesională

Legea nr. 325/2013 privind testarea integrităţii profesionale;

Legea nr. 90/2008 privind prevenirea şi combaterea corupţiei;

Hotărîrea Guvernului cu privire la implementarea Legii nr. 325 din 23.12.2013 privind testarea integrităţii profesionale;

2018-2020

Buhnea Ana, specialist principal, serviciul resurse umane

 

Numărul angajaţilor informaţi contra semnătură în baza Avizului de informare

6.

Evidenţa informaţiilor cu privire la cazurile de influenţă

necorespunzătoare în cadrul  Consiliului Raional Nisporeni Elaborarea şi ţinerea la control a Registrului de evidenţă a cazurilor de influenţă necorespunzătoare

Legea nr. 325/2013 privind testarea integrităţii profesionale;

Legea nr. 90/2008 privind prevenirea şi combaterea corupţiei;

Hotărîrea Guvernului cu privire la implementarea Legii nr. 325 din 23.12.2013 privind testarea integrităţii profesionale;

2018-2020

Zmeu Sergiu, secretarul interimar al Consiliului raional Nisporeni

 

Numărul de influenţe necorespunzătoare declarate de către funcţionarii Consiliului Raional Nisporeni

Numărul cazurilor cu privire la influenţe necorespunzătoare examinate şi soluţionate

 

7.

Promovarea liniilor telefonice anticorupţie prin desfăşurarea unor campanii sociale de informare, utilizând diverse mijloace de informare: materiale tipărite (afişe, broşuri, pliante etc.), bannere, spoturi video/audio, paginile web ale autorităţilor

Legea nr. 252/2013 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a sistemului liniilor telefonice anticorupţie;

 

2018-2020

Amarfii Ecaterina, șef secție administrație publică

 

Numărul campanii sociale de informare desfăşurate

II. îmbunătăţirea calităţii serviciilor prin asigurarea unui Management eficient al resurselor umane

8.

Implementarea acţiunilor de prevenire a corupţiei în procesul de recrutare, selectare, angajare şi promovare a personalului în funcţiile publice

Legea nr. 436 /2006 privind administraţia publică locală; Legea nr.90 /2008 privind prevenirea şi combaterea corupţiei;

2018-2020

Buhnea Ana, specialist principal, serviciul resurse umane

 

Numărul funcţiilor publice vacante scoase la concurs raportat la numărul total de funcţii publice vacante din autoritate Numărul de concursuri de angajare desfăşurat Numărul de concursuri repetate pentru una şi aceeaşi funcţie publică Numărul de persoane promovate pe bază de merit.

III. Creşterea eficienţei mecanismelor de prevenire a corupţiei în domeniul achiziţiilor publice

9.

Asigurarea desfăşurării achiziţiilor publice în cadrul  Consiliului Raional Nisporeni  în mod echitabil, imparţial, transparent şi eficace, inclusiv prin asigurarea concurenţei/combaterii concurenţei neloiale

Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice; Legea nr. 90 /2008 privind prevenirea şi combaterea corupţiei;

 

2018-2020

Verdeș Ghenadie, președintele raionului Nisporeni

Mitrofan Maria, specialist în problemele achizițiilor  publice

 

Numărul de achiziţii planificate, realizate, anulate.

Numărul de oferte prezentate, respinse, cîştigate

Numărul de operatori economici participaţi la procedura de atribuire a contractului de achiziţii Numărul de încălcări stabilite/Măsurile întreprinse în vederea înlăturării neajunsurilor constatate

10.

 Publicarea informaţiilor privind achiziţiile publice pe pagina WEB a Consiliului raional Nisporeni

 

Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice;

Permanent,la fiecare procedura de achiziție în parte

Mitrofan Maria, specialist în problemele achizițiilor publice

Administratorul site-ului Specialist în relaţii publice

 

Numărul de vizualizări

Numărul de accesări

Numărul de anunţuri publicate

11.

Publicarea datelor referitor la achiziţiile publice (AP planificate, realizate, anulate, etc.)

 

Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice;

Permanent,la fiecare procedura de achiziție în parte

Mitrofan Maria, specialist în problemele achizițiilor publice

Administratorul site-ului Specialist în relaţii publice

 

Nr. de achiziţii publice planificate, realizate, anulate.

IV. Sporirea capacităţilor de informare şi comunicare ale Consiliului raional Nisporeni

16.

Asigurarea respectării transparenţei în procesul decizional în cadrul autorităţilor publice locale

Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional;

Hotărîrea Parlamentului nr.154/2011 pentru aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe anii 2011-2015; ’ Hotărîrea Guvernului nr.96 din 16.02.2010 cu privire la acţiunile de implementare a Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;

2018-2020

Verdeș Ghenadie, președintele raionului Nisporeni.

Zmeu Sergiu, secretarul interimar al Consiliului raional Nisporeni

 

Decizii consultate cu publicul/Decizii adoptate/Dezbateri /şedinţe publice organizate/Recomandări recepţionate / Recomandări implementate

17.

Consolidarea transparenţei în administraţia publică locală prin plasarea informaţiilor pe paginile web, etc.

Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional;

Hotărîrea Parlamentului nr.154/2011 pentru aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe anii 2011-2015; ’ Hotărîrea Guvernului пг.96 din 1б.02.2010 cu privire la acţiunile de implementare a Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;

2018-2020

Amarfii Ecaterina, șef secție administrație publică

 

Numărul de informaţii, plasate pe pagina web

18.

Elaborarea, publicarea şi diseminarea materialelor promoţionale privind etapele, modalitatea şi procedura de obţinere a ajutoarelor

sociale în parteneriat cu ONG-urile de profil

Legea nr. 43б /200б privind administraţia publică locală; Legea nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social

2018-2020

Verdeș Ghenadie, președintele raionului Nisporeni.

 

 

Numărul de informaţii elaborarea, publicarea şi diseminarea în parteneriat cu ONG-urile de profil

19.

Elaborarea bazei de date a beneficiarilor de ajutor social şi publicarea ei pe pagina web

Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional; Legea nr. 436 /2006 privind administraţia publică locală; Legea nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social; Hotărîrea Guvernului nr.96 din 16.02.2010 cu privire la acţiunile de implementare a Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;

2018-2020

Axente Xenia, șef Direcția asistență socială și protecție a familie

 

Bază de date elaborată şi publicată pe pagina web

20.

Monitorizarea acordării ajutorului social, ajutorului umanitar, prin întocmirea unor rapoarte anuale şi publicarea lor pe pagina web, a granturilor, sponsorizărilor și repartizarea lor.

 

 

 
Prima / Plan Local anticorupție 2018-2020
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 27.02.2020
Vizitatori: 995471
sus
Copyright © 2021 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran